Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Pyrzycach

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania


Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

Adres do korespondencji

(jeśli jest inny niż adres siedziby / zamieszkania)

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ


W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ:

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ:


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach jest Burmistrz Pyrzyc.
  Dane kontaktowe administratora: Urząd Miejski ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 91 39 70 310, e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować, e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

  Przysługujące prawa

   
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także ograniczenia ich przetwarzania.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Pouczenie:

 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Pyrzyc określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana z zastrzeżeniem art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się w drodze decyzji podwyższoną stawkę opłaty za miesiąc lub miesiące, za niedopełnienie powyższego obowiązku.

Objaśnienia:

1 - Stawka opłaty określona jest w uchwale Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.